do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
wtorek       16.00 – 17.00
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Pomoc osobom z problemem przemocy w rodzinie

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza. Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać.


Formy przemocy:
przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi;
przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje;
przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych;
inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Wykaz placówek udzielających pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie w załączniku oraz poniżej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiatraczna 1
• Konsultacje dla osób stosujących przemoc,
• Terapia dla osób stosujących przemoc, dla osób nieradzących sobie ze złością,
• Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
• Prowadzenie programu terapeutyczno – psychologicznego dla osób stosujących przemoc,
• Prowadzenie grupy specjalistyczno – terapeutycznej dla osób doznających przemocy,
• Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy,
• Świadczenie poradnictwa, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, socjalnego itp.
• Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej
i poradnictwa specjalistycznego,
• Prowadzenie miejsc hostelowych dla osób w kryzysowej sytuacji związanej z doznawaną przemocą,
• Prowadzenie zajęć w ramach Szkoły dla rodziców,
• Zapewnienie opieki dzieciom, w momencie zagrożenia życia i zdrowia w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
• Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach
w ramach Procedury „Niebieska Karta” .
• Powiadamianie odpowiednich służb
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
• Powiadamianie Sądu o konieczności wglądu w sytuację rodziny.
• Pomoc w pisaniu wniosków, pism do różnych instytucji, sądu, policji i prokuratury.
• Pomoc terapeutyczna dla osób znajdujących się w kryzysie, doznające przemocy.
tel. 730 304 035 i 94 7137111

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy Domowej
ul. Armii Krajowej 29, pokój 211
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy Domowej, w tym;,
• konsultacje w zakresie spraw indywidualnych i interwencje w instytucjach,
• motywowanie osób doznających przemocy w procesie zmian,
• udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy i sposobów rozwiązywania problemów,
• wspieranie psychiczne, zachęcanie do aktywnego działania, kierowanie do odpowiednich instytucji,
• bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna.

tel. 798 202 3196
Sąd Rejonowy w Szczecinku Zespół Kuratorów Rodzinnych
ul. Bohaterów Warszawy 42

• Współpraca między instytucjami.
• Informowanie osób pokrzywdzonych na temat możliwości oraz form pomocy.
• Informowanie o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie.
• Wskazywanie konkretnych placówek pomocowych
tel. 94 3730830

Świetlica środowiskowa Tratwa
ul. Wiejska 4

• Placówka wsparcia dziennego dla dzieci
w wieku 7 – 13 lat, które wymagają pomocy
w procesie edukacji, organizacji czasu wolnego oraz socjoterapii.
• Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy, używek i agresji.
• W świetlicy prowadzone są zajęcia
tel. 94741211, 798 031 427

Klub młodzieżowy Tratwa
• Udzielanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
• Organizowanie czasu wolnego,
• Rozwój zainteresowań i uzdolnień,
• Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień,
• Zajęcia z elementami socjoterapii,
• Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych.
94 3741211

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
Kościuszki 57
Wsparcie udzielane jest bezpłatne, głównie ukierunkowane na pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom.
Prowadzona jest także terapia rodzinna.
• Terapia, wsparcie,
• Porady psychologiczne,
• psychoterapia
tel. 943721451, 531 679 567

Świetlica Koniczynka
os. Zachód
• Celem działalności świetlicy jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju, organizacji czasu wolnego z dala od przemocy, używek i agresji.
• W świetlicy prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne
609 657 057

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza – Caritas Parafii pw. NNMP

ul. 3-go Maja 1
• zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
• łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, socjoterapia
• eliminowanie zaburzeń osobowościowych,
94 3742701
Kancelaria wew. 20
Proboszcz wew. 21

Punkt Konsultacyjny – Urząd Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3
• Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii.
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
• Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej.
• Udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy.
• Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy w przypadku przemocy domowej.
• Zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Poradnictwo certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień

94 3726415

„PATRONKA” Sp. z o.o.   ul. Lelewela 11,
ul. Klasztorna 11
• Wsparcie dla osób doznających przemocy.
• poradnictwo dla osób stosujących przemoc.
• Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu.
• Dzienny oddział terapii uzależnień.
• W ramach Ośrodka usługi świadczą psycholog, psychiatra , specjaliści psychoterapii uzależnień.
94 3740106
ul. Lelewela

94 3721435
ul. Klasztorna

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, ul. Polna 25• Interwencja domowa.
• Rozpoczynanie i uczestniczenie w pracach w ramach Procedury „Niebieskiej Kary” .
• Stały kontakt z rodziną, w której występuje problem przemocy domowej.
• Współpraca z instytucjami, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej.
• Powiadomienie Sądu i Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
94 3753511

Komisariat w Bornym Sulinowie,
ul. B. Chrobrego 2,94 3753451, 667 094 093

Komisariat w Białym Borze
ul. Słupska 10
943753471, 695 876 554

Komisariat w Barwicach
ul. Zwycięzców 22
9437534 91, 695 876 553
Straż Miejska w Szczecinku

ul. Karlińska 15
• Kontakt osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
• Pomoc w napisaniu pism i wniosków.
• Pomoc w postaci przewiezienia lub załatwienia miejsca w pobliskich ośrodkach dla bezdomnych.
943740544

w Barwicach, ul. Zwycięzców 22
94 3736309, wew. 47

w Bornem Sulinowie,
al. Niepodległości 6
943734148

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Osobom Najbliższym oraz Świadkom Przestępstw
ul. 3 Maja 1a;
(Dom Parafialny parafii pw. NNMP w Szczecinku,
pokój numer 18 (Caritas)
Zakres udzielanej pomocy:
• organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
• pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychologiczną
• Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w żłobkach i klubach dziecięcych,
• Organizowanie i finansowanie szkoleń
i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
• Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i innych opłat,
• Przyznawanie bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
• Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
• Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim
• zakup urządzeń i wyposażenia domowego

518 532 389
szczecinek.pokrzywdzeni@caritas.pl

Klub Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszych
Fundacji „Miłosierdzie i Wiedza”ul. Armii Krajowej 29, pokój 102
(parter Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku)
• Klub – miejsce, gdzie osoby dorosłe mogą spokojnie i w sympatycznym towarzystwie spędzić ciekawie czas.
• Bezpłatna kafejka internetowa.
• Pośredniczenie w kontakcie osób z właściwymi instytucjami zajmującymi się tą problematyką.
• Pomoc w napisaniu pism i wniosków oraz szukaniu pomocy poprzez Internet.
Bezpłatne porady obywatelskie
697 755 214

Pełna lista do pobrania poniżej.

Lista placówek udzielających pomocy przy przemocy domowej

źródło: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30