do chorego / pogrzeb
tel. 883 407 381

Biuro parafialne
czwartek   16.00 – 17.00
sobota       10.00 – 11.00

tel. 94 732 65 12

Peregrynacja Skrzatuskiej Piety

List Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka zapowiadający peregrynację Skrzatuskiej Piety

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!
Rozpoczynamy kolejny Adwent, a zarazem nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wiara rozpoczyna się od osobistego spotkania człowieka z Bogiem. Miejscem dwóch decydujących spotkań w historii zbawienia jest sala Wieczernika w Jerozolimie. Tam nasz Pan ustanowił Eucharystię i stał się dla nas Chlebem Życia. Ponownie zgromadził swoich uczniów w Wieczerniku, aby oczekiwali na światło i moc Ducha Świętego. Apostołowie czekali, modląc się wytrwale i jednomyślnie (por. Dz 1,14). Na tej modlitwie trwała z nimi Maryja, Matka Jezusa, która z woli Zbawiciela, stała się również Matką wszystkich Jego uczniów.

Maryja jako nasza Matka staje się najlepszym przewodnikiem na drogach wiary. Pokazuje nam Jezusa i uczy nas zaufania do Niego. To o Niej Sobór Watykański II powiedział, że jest pierwszym wzorem Kościoła w wierze, miłości i w doskonałym zjednoczeniu z Chrystusem (por. KK 63). Historia wiary Maryi przekazana przez Ewangelię rozpoczyna się Jej odpowiedzią na propozycję Boga, że stanie się Matką Zbawiciela świata. Bóg czyni to z pełnym szacunkiem wobec Maryi i poszanowaniem Jej wolności. Maryja odpowiadająca Bogu: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38), jest wzorem Kościoła otwartego na działanie Ducha Świętego i gotowego, by pójść za Bożym wezwaniem.

Bracia i Siostry!
Przed sześcioma laty rozpoczęliśmy w naszej diecezji synod, który stał się czasem uważnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na zasadnicze pytanie: „Co Duch Święty mówi dzisiaj do naszej diecezjalnej wspólnoty?”. Opatrznościowo, zakończenie synodu zbiegło się z jubileuszem 50-lecia naszej diecezji. Ta droga była etapem, który miał ożywić nasze serca. Dzisiaj dziękuję wszystkim Siostrom i Braciom zaangażowanym w dzieło synodu, zwłaszcza tworzącym parafialne zespoły synodalne, a także członkom komisji i uczestnikom sesji synodalnych.

Nasz diecezjalny synod rozpoczęliśmy w sposób, w jaki należy zaczynać wszystkie dzieła w Kościele Jezusa Chrystusa, od ożywienia wiary wszystkich, którzy czynnie włączyli się w tworzenie wspólnot synodalnych. Od początku mieliśmy świadomość – i oby ona udzieliła się teraz całej naszej diecezji, że: „Chrystus nie jest tym, co o Nim mówię, ale tym, jak Nim żyję. Chrystus to nie moje słowa, ale to, co z Niego płonie we mnie” (Ermes Ronchi).

Ten owocny czas uwieńczyliśmy koronacją naszej Skrzatuskiej Piety. Korony, które przygotowywaliśmy przez rok jubileuszowy 50-lecia naszej diecezji, powstały mocą naszej wiary i miłości do Jezusa i Maryi, na modlitwie uwielbienia Boga i modlitwie wstawienniczej za naszych bliźnich. Tworzyliśmy je troską o pogłębienie naszej wiary, pełniejszym zaangażowaniem w życie Kościoła i czynami miłosierdzia wobec potrzebujących.

Synod postawił naszą diecezjalną wspólnotę przed niezwykle ważnym pytaniem: Co należy czynić, aby pomóc nam odkrywać w wierze piękno Ewangelii i wartość życia z Bogiem? Na to pytanie ciekawie odpowiedział jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, Yves Congar: „Trzeba tworzyć miejsca modlitwy, miejsca, w których Bóg jest dotykalny”. Takim miejscem dla naszej diecezji od prawie 450 lat staje się sanktuarium w Skrzatuszu. To dzięki Wam, Siostry i Bracia, i Waszej miłości do Jezusa i Maryi, która wyraża się coraz liczniejszymi pielgrzymkami, modlitwami i ofiarami, sanktuarium w Skrzatuszu staje się coraz bardziej duchowym centrum naszej diecezji.

Drodzy Siostry i Bracia!
Przed nami kolejny ważny etap: wprowadzenie w życie naszej diecezji postanowień synodu. Mając w pamięci pozytywne doświadczenie jego duchowego rozpoczęcia, które wiązało się z uczestnictwem w rekolekcjach, dniach skupienia, zamyśleniu i modlitwie otwierających nas na działanie Ducha Świętego, powierzamy wstawiennictwu naszej Pani Skrzatuskiej całą naszą diecezję. Od pierwszej niedzieli Adwentu, przez następne lata, Maryja obecna w znaku Skrzatuskiej Piety, będzie nawiedzać nasze parafie, kościoły i kaplice. Tak jak przyszła do Elżbiety, przynosząc jej Jezusa, tak dziś przynosi Go nam. Ewangelie przekazały nam opis Jej nawiedzenia w domu św. Elżbiety. To spotkanie i przychodzący w nim Jezus wywołało wielką radość Elżbiety i Maryi. Módlmy się do Ducha Świętego i przygotujmy serca na to, aby nasze spotkanie ze Skrzatuską Panią wywołało w nas zdziwienie i zachwyt, których doświadczyła św. Elżbieta wypowiadając słowa: „Czemu zawdzięczam to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Pobyt Maryi w domu krewnej stał się okazją nie tylko do modlitwy uwielbienia Boga, ale i do pokornej służby wobec czekającej na narodzenie Jana Chrzciciela żony Zachariasza. Modlitwa zaowocowała posługą miłosierdzia.

Teraz Pani Skrzatuska, Matka Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, w znaku Skrzatuskiej Piety przybędzie do nas podczas peregrynacji również jako Niewiasta Wieczernika. W naszych parafialnych wieczernikach zgromadzi nas – tak jak Apostołów – na modlitwie, przygotowując nasze serca na światło i moc Ducha Świętego. Zapraszam więc wszystkich diecezjan, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, katechetów i wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy, sakramentów, nabożeństw razem z Maryją podczas peregrynacji Skrzatuskiej Piety.

Drodzy Diecezjalnie, życzę Wam ducha Adwentu, który jest otwarciem serca i oczekiwaniem na przyjęcie Pana. Niech ta postawa adwentowego oczekiwania trwa w nas w czasie peregrynacji, abyśmy w tym duchu i z otwartym sercem przyjmowali Jezusa i Maryję w naszych parafiach i świątyniach. Pozwólmy, aby Maryja wzięła nas za rękę i poprowadziła do Jezusa, byśmy z całym zaufaniem powierzyli Mu nasze życie, na które składają się smutki i radości, rozczarowania i nadzieje, przegrane i zwycięstwa. Zaprośmy też nasze Siostry i naszych Braci, którzy osłabli w wierze i nie doświadczają już bliskości Boga. Wierzę, że Maryja leczy zranioną miłość i uczy, jak ufać Bogu w trudnych momentach życia.

Niech Bóg Was wspiera i Wam błogosławi.

Wasz Biskup Edward Dajczak

***

Drodzy Diecezjanie, 
Serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę św. inaugurującą peregrynację Skrzatuskiej Piety w parafiach naszej diecezji.O tym duchowym dziele, które podejmujemy w naszej diecezji, napisałem do Was w liście, który zostanie odczytany w I Niedzielę Adwentu.
Msza św. zostanie odprawiona w sobotę 26 listopada br. o godz. 12:00 w bazylice skrzatuskiej. Całość będzie transmitowana przez Dobre Media. Zapraszam,

Wasz Biskup Edward Dajczak

****

Skrzatusz

Niedziela. 18.09

Uroczystościom będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP. Spotkanie będzie zwieńczeniem obchodów 50-lecia diecezji. Łaskami Słynąca Pieta Skrzatuska otrzyma nowe korony.

Program spotkania:

  • 10:30 – modlitwa śpiewem, nabożeństwo
  • 11:30 – przygotowanie do Mszy świętej
  • 12:00 – uroczysta Msza święta pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego  Konferencji Episkopatu Polski
  • 15:00 – nabożeństwo zawierzenia diecezji

***

List Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka
zapraszający na jubileuszowe uroczystości w Skrzatuszu w 2022 roku

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Rok temu w Skrzatuszu rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu 50-lecia powstania naszej diecezji. Był to czas szczególnej wdzięczności Panu Bogu za Jego miłość, którą On sam jako pierwszy obdarował swój Kościół – czyli nas. Dziś w Ewangelii otrzymujemy genialną lekcję tej miłości. W przypowieści o zagubionej owcy pokazany jest Bóg, który nie przestaje szukać człowieka, dopóki go nie znajdzie. W kolejnej usłyszanej dziś przypowieści Miłosierny Ojciec nigdy nie rezygnuje ze swych dzieci. Czeka z wielką tęsknotą na tych, którzy mogliby wrócić sami, ale tego nie robią. Odnaleziony człowiek – powracający, marnotrawny syn – wywołuje w Bogu ogromną radość. Te chwile są zawsze świętowaniem Boga. Jezus sam mówi, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

W tych słowach nikt z nas nie jest pominięty. Boże spojrzenie skierowane jest na konkretnego człowieka, gdyż każda osoba ma w oczach Bożych jedyną, absolutną wartość. Bóg zawsze kocha w sposób osobowy. Ewangelia obfituje w takie wydarzenia: widząc płacz Marty i Marii, sióstr Łazarza, Jezus sam wzrusza się i płacze, gdyż kocha całą swoją istotą, na sposób ludzki i Boski; narażając się tłumowi, podaje rękę jawnogrzesznicy; lituje się nad każdym biednym, chorym i strapionym, a kiedy umierał na krzyżu, wystarczyło jedno słowo przestępcy wiszącego obok, aby mu przebaczyć. Dla Boga nigdy nie jest ważny tłum, ale pojedynczy człowiek.

Spójrzmy na dzisiejsze drugie czytanie. Święty Paweł przedstawia nam siebie jako przykład tego, jak człowiek może zmienić się pod wpływem Bożej miłości. On, który prześladował pierwszych uczniów Jezusa, doznaje przebaczenia i staje się jednym z najgorliwszych głosicieli Bożego miłosierdzia. Bóg jest nieskończenie miłosiernym Ojcem, który kieruje się bardziej miłością, niż sprawiedliwością. Jezus pokazuje nam dziś Boga, który cierpliwie czeka na nawrócenie, a tych którzy sami wrócić już nie mogą, bierze na swoje ramiona. 

Siostry i Bracia,

Gdy wiara staje się siłą człowieka, a on całkowicie zdaje się na Boga, wtedy wiara przemienia się w miłość, dlatego przed rokiem, u progu diecezjalnego jubileuszu, podjęliśmy się szczególnego duchowego dzieła, jakim jest „Koronacja Skrzatuskiej Piety naszą miłością”. Wspólną odpowiedzią na Bożą miłość, miały stać się „korony” zbudowane ze szczególnych modlitw, wyrzeczeń, aktów wiary oraz konkretnych czynów miłosierdzia wobec bliźnich.

Zbliżający się czas diecezjalnego odpustu możemy wykorzystać jako „ostatnią szansę”, by duchowo włączyć się w tę koronację. Ofiarujmy Skrzatuskiej Pani wszystkie podjęte przez nas w minionym roku akty wiary i miłości. Uczyńmy to, nawet jeśli zdarzyło nam się zapomnieć o tym dziele lub z jakichś innych powodów nie udało nam się do niego dołączyć. Każdy z nas może jeszcze podjąć się wielu konkretnych, szczerych postanowień, wypływających z naszej wdzięczności względem Maryi i Jezusa. Może warto spróbować w tej bezinteresownej intencji udać się na adorację Najświętszego Sakramentu, otworzyć Księgę Pisma Świętego, wziąć do ręki różaniec, podjąć się służby miłości czy ofiarować swoje cierpienia, strapienia lub ból doświadczanej choroby miłosiernemu sercu Jezusa i Maryi. Każde zobowiązanie duchowe lub czyn miłości będzie mieć tym większą wartość, gdy zostanie przez naszą diecezjalną wspólnotę ofiarowany wspólnie. Bądźmy w tym geście „jednego serca i jednego ducha”.

Zwieńczeniem tej jubileuszowej, duchowej drogi, będzie ukoronowanie Jezusa i Maryi nowymi koronami, które pobłogosławił Ojciec Święty Franciszek. Stało się to 7 września bieżącego roku w Rzymie podczas audiencji, na której wraz z naszymi biskupami poprosiłem także o błogosławieństwo dla diecezji. Wraz z koronami otrzymujemy szczególny dar papieskiego odpustu dla wszystkich biorących udział w tegorocznych skrzatuskich uroczystościach, a także łączących się w tej modlitwie poprzez media. Nasze dziękczynienie za opiekę Maryi nad naszą 50-letnią diecezją, łączy się z rozpoczęciem przygotowania do jubileuszu 450-lecia Jej obecności w Skrzatuszu, które będzie miało miejsce w 2025 roku.

Korony, którymi 18 września ukoronujemy Skrzatuską Pietę, zbudowane są z bursztynowych lilii, które oznaczają królewską godność, a jednocześnie są znakiem czystości, niewinności i bezkresnej miłości. Bursztyn – złoto Bałtyku, który zyskuje swoją wartość dzięki przenikającemu go światłu, został użyty, by zilustrować słowa Chrystusa, który mówił o sobie: „Ja jestem światłością świata”. Jak światło nadaje głębię bursztynowi, tak Chrystus jest światłem naszego życia. W koronie Chrystusa został umieszczony kamień z Grobu Pańskiego, a w koronie Maryi kamień z Groty Narodzenia w Betlejem. Szczyty koron Maryi i Chrystusa wieńczą gwiazdy, które mają bogatą symbolikę chrześcijańską i nawiązują do Gwiazdy Betlejemskiej, Gwiazdy Zarannej, Gwiazdy Morza oraz Gwiazdy Pokoju. W centralnym miejscu koron umieszczony jest krzyż – znak zbawienia i nadziei.

Kochani Siostry i Bracia,

Zapraszam Was na – wyjątkową w tym roku – pielgrzymkę do Skrzatusza. Niech nas nie zabraknie w tej historycznej chwili, gdy miłością ukoronujemy Jezusa i Maryję. W tym ważnym dla naszej diecezji momencie towarzyszyć nam będzie arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupi naszej metropolii. To wspólne świętowanie zwieńczenia jubileuszu naszej diecezji rozpoczniemy u Matki Miłości Zranione i Naszej Nadziei w niedzielę 18 września o godz. 10.30. 

Kochani Młodzi Przyjaciele! Sobota jest Wasza – to Wasz dzień – dzień Kościoła jutra. To Wy rozpoczniecie to jubileuszowe świętowanie i to Wy w drugim pięćdziesięcioleciu będziecie sercem i nadzieją naszego Koszalińsko-Kołobrzeskiego Kościoła. Zapraszam Was na nasze Diecezjalne Spotkanie Młodych w sobotę 17 września o godz. 13:00.

Siostry i Bracia, dziękuję za modlitwę, za Waszą obecność w Skrzatuszu i miłość do naszej diecezji. Dziękuję również za ofiary złożone dzisiaj na tacę i za wszelką, okazywaną przez Was pomoc.

Proszę również tych, którzy w tym roku nie będą uczestniczyć w naszej pielgrzymce do Skrzatusza, o duchową łączność w czasie niedzielnych Mszy św. w swoich parafiach i osobistych modlitwach. Możemy także łączyć się z naszą wspólnotą w Skrzatuszu poprzez diecezjalną internetową telewizję „Dobre Media” i inne środki przekazu.

Do zobaczenia w Skrzatuszu!

Wasz biskup  + Edward Dajczak

 

Niedziela
7.30
9.00
11.00 – dzieci
12.30 – suma

16.00
18.00

Dzień powszedni
8.00
18.00

Spowiedź – 15 minut przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17.00 – 18.00

Nowenna do św. Rozalii
wtorek – 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
środa – 17.30